Difference between revisions of "Main Page"

From The University of Akron Support Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Wiki Welcome}}
 
{{Wiki Welcome}}
 +
 +
'''[[Testwelcome | April Fools! Click here to return to the normal homepage]]'''
 +
 
<table style="text-align: left;" border="0"
 
<table style="text-align: left;" border="0"
 
  cellpadding="2" cellspacing="2">
 
  cellpadding="2" cellspacing="2">
Line 6: Line 9:
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Remote.jpg|link=Wireless Setup}}
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Remote.jpg|link=Wireless Setup}}
 
       </td>
 
       </td>
       <td>[[Wireless Setup| Wireless Setup]]</td>
+
       <td>[[Wireless Setup| dnʇǝs ssǝlǝɹıʍ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Xfmail.jpg|link=Email}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Xfmail.jpg|link=Email}}</td>
       <td>[[Email| Email]]</td>
+
       <td>[[Email| lıɐɯǝ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Printer1.jpg|link=Printers}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Printer1.jpg|link=Printers}}</td>
       <td>[[Printers| University Printers]]</td>
+
       <td>[[Printers| sɹǝʇuıɹd ʎʇısɹǝʌıun]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=vpn.jpg|link=Vpn}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=vpn.jpg|link=Vpn}}</td>
       <td>[[Vpn| Connect to UA's VPN]]</td>
+
       <td>[[Vpn| udʌ s,ɐn oʇ ʇɔǝuuoɔ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Network_local.jpg|link=Cisco Clean Access}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Network_local.jpg|link=Cisco Clean Access}}</td>
       <td>[[Cisco Clean Access| Cisco Clean Access]]</td>
+
       <td>[[Cisco Clean Access| ssǝɔɔɐ uɐǝlɔ oɔsıɔ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Terminal.jpg|link=Enabling SSL encryption security for Hummingbird}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Terminal.jpg|link=Enabling SSL encryption security for Hummingbird}}</td>
       <td>[[Enabling SSL encryption security for Hummingbird| Mainframe / Hummingbird SSL]]</td>
+
       <td>[[Enabling SSL encryption security for Hummingbird| lss pɹıqƃuıɯɯnɥ / ǝɯɐɹɟuıɐɯ]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Package games.jpg|link=Xbox Live}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Package games.jpg|link=Xbox Live}}</td>
       <td>[[Xbox Live| Gaming Systems Network Access]]</td>
+
       <td>[[Xbox Live| ssǝɔɔɐ ʞɹoʍʇǝu sɯǝʇsʎs ƃuıɯɐƃ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=50|ysize=50|image=Springboardlogo.JPG|link=Springboard}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=50|ysize=50|image=Springboardlogo.JPG|link=Springboard}}</td>
       <td>[[Springboard|Springboard]]</td>
+
       <td>[[Springboard|pɹɐoqƃuıɹds]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Terminal.jpg|link=H drive}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Terminal.jpg|link=H drive}}</td>
       <td>[[H drive| Mapping the H:\ Drive (Faculty/Staff)]]</td>
+
       <td>[[H drive| (ɟɟɐʇs/ʎʇlnɔɐɟ) ǝʌıɹp \:ɥ ǝɥʇ ƃuıddɐɯ]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=sms.jpg|link=Sms}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=sms.jpg|link=Sms}}</td>
       <td>[[Sms| SMS (Advertised Programs)]]</td>
+
       <td>[[Sms| (sɯɐɹƃoɹd pǝsıʇɹǝʌpɐ) sɯs]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Password}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Password}}</td>
       <td>[[Password| Change my password]]</td>
+
       <td>[[Password| pɹoʍssɐd ʎɯ ǝƃuɐɥɔ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=icon_sharepoint.jpg|link=Sharepoint}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=icon_sharepoint.jpg|link=Sharepoint}}</td>
       <td>[[Sharepoint| Sharepoint Portal]]</td>
+
       <td>[[Sharepoint| lɐʇɹod ʇuıodǝɹɐɥs]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Line 40: Line 43:
 
       <td></td>
 
       <td></td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Password Challenge Questions}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Password Challenge Questions}}</td>
       <td>[[Password Challenge Questions| Change challenge questions]]</td>
+
       <td>[[Password Challenge Questions| suoıʇsǝnb ǝƃuǝllɐɥɔ ǝƃuɐɥɔ]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Binary.jpg|link=Pointsec}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Binary.jpg|link=Pointsec}}</td>
       <td>[[Pointsec| Pointsec (Faculty/Staff)]]</td>
+
       <td>[[Pointsec| (ɟɟɐʇs / ʎʇlnɔɐɟ) ɔǝsʇuıod]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Line 50: Line 53:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Knotify.jpg|link=Ruckus Network}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Knotify.jpg|link=Ruckus Network}}</td>
       <td>[[Ruckus Network]]</td>
+
       <td>[[Ruckus Network | ʞɹoʍʇǝu snʞɔnɹ]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Line 56: Line 59:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Parent Access (Financials)}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Password.jpg|link=Parent Access (Financials)}}</td>
       <td>[[Parent Access (Financials)| Zipline (Parent Access)]]</td>
+
       <td>[[Parent Access (Financials)| (ssǝɔɔɐ ʇuǝɹɐd) ǝuıldız]]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Network_local.jpg|link=Zipspace}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Network_local.jpg|link=Zipspace}}</td>
       <td>[[Zipspace | Zipspace (Network Storage) ]] </td>
+
       <td>[[Zipspace | (ǝƃɐɹoʇs ʞɹoʍʇǝu) ǝɔɐdsdız ]] </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Line 64: Line 67:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Voice-support.jpg|link=Contact us}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Voice-support.jpg|link=Contact us}}</td>
       <td>[[Contact us| '''Contact Us''']]</td>
+
       <td>[[Contact us| '''sn ʇɔɐʇuoɔ''']]</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Www.jpg|link=Make a Webpage on your zipspace}}</td>
 
       <td>{{Navimg|xsize=48|ysize=48|image=Www.jpg|link=Make a Webpage on your zipspace}}</td>
       <td>[[Make a Webpage on your zipspace | Zipspace (create website) ]]</td>
+
       <td>[[Make a Webpage on your zipspace | (ǝʇısqǝʍ ǝʇɐǝɹɔ) ǝɔɐdsdız ]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   
 
   
 
</table>
 
</table>
  
<!-- make sure this works -->
+
<!-- edit something is wrong -->

Revision as of 17:18, 1 April 2008

Welcome to The University of Akron Support Wiki   UALogo2.png

{{{1}}}

April Fools! Click here to return to the normal homepage

dnʇǝs ssǝlǝɹıʍ lıɐɯǝ sɹǝʇuıɹd ʎʇısɹǝʌıun
udʌ s,ɐn oʇ ʇɔǝuuoɔ ssǝɔɔɐ uɐǝlɔ oɔsıɔ lss pɹıqƃuıɯɯnɥ / ǝɯɐɹɟuıɐɯ
ssǝɔɔɐ ʞɹoʍʇǝu sɯǝʇsʎs ƃuıɯɐƃ pɹɐoqƃuıɹds (ɟɟɐʇs/ʎʇlnɔɐɟ) ǝʌıɹp \:ɥ ǝɥʇ ƃuıddɐɯ
(sɯɐɹƃoɹd pǝsıʇɹǝʌpɐ) sɯs pɹoʍssɐd ʎɯ ǝƃuɐɥɔ lɐʇɹod ʇuıodǝɹɐɥs
suoıʇsǝnb ǝƃuǝllɐɥɔ ǝƃuɐɥɔ (ɟɟɐʇs / ʎʇlnɔɐɟ) ɔǝsʇuıod
        ʞɹoʍʇǝu snʞɔnɹ
    (ssǝɔɔɐ ʇuǝɹɐd) ǝuıldız (ǝƃɐɹoʇs ʞɹoʍʇǝu) ǝɔɐdsdız
    sn ʇɔɐʇuoɔ (ǝʇısqǝʍ ǝʇɐǝɹɔ) ǝɔɐdsdız